Un Ferrol feminista, nova proposta de Ferrol en Común

Instante de la presentación del programa de Ferrol en Común | Adán Puentes

Ferrol en Común proclama que a transformación social será feminista ou non será. De feito, «a nosa organización ten aprobados entre os documentos nucleares: código ético e programa, un documento completo de feminismos, no que se recolle, na escrita, a obriga dos cargos públicos de orientar e facer políticas desde todas as áreas como instrumentos para a loita pola igualdade, considerándoo non unha área en si mesma, senón unha ferramenta transversal que asolague de feminismo a nosa cidade en todas as súas políticas públicas«.

A loita contra o patriarcado, a sonoridade, o empoderamento e loita fraterna das mulleres que eclosionou nas rúas nos últimos anos no 8 de marzo, se cadra aínda con mais pulo neste pasado marzo no que se desbordaron, en lila, o Cantón e Amboaxe. No obstante, este empeño no «que tanto levamos avanzado coa forza conxunta de todas, debe consolidarse na autoorganización, pero tamén no estímulo de políticas públicas de loita contra o machismo e a violencia derivada deste, contra a fenda salarial, a prol da diversidade e liberdade, na construción de redes de axuda mutua e, por suposto, na colaboración e potenciación de entidades de mulleres, tanto no ámbito urbano coma no rural«.

Entre os obxectivos que se marcan dende Ferrol en Común para este próximo ciclo político son:

Desenvolvemento e aplicación do regulamento do Consello sectorial municipal de igualdade, feminismos e diversidade.

Programas de prevención da violencia machista, «seguindo a senda de Ferrol en Negro dende idades temperás«.

Promoción da conciliación e coeducación, «con programas como PequeEduca en igualdade e outros semellantes«.

Posta en valor do feminismo «a través de iniciativas como Ferrol en Lila, a revista Machina e documentar a memoria das nosas maiores escurecida polo patriarcado«.

Incremento dos orzamentos municipais dedicados á concellería da muller, «co fin de romper os teitos de cristal e poder converter a Casa da Muller en epicentro do empoderamento feminino«.

Dotar de máis recursos persoais e materiais á Casa de acollida municipal, «co fin de ofertar unha atención integral ás súas usuarias que lles permita afrontar un novo proxecto de vida, a través da asistencia social, xurídica e psicolóxica, así como unha política de inserción laboral que permita un desenvolvemento autónomo como mulleres libres«.

Ferrol en Común loitará para facer realidade o dereito a que se practique na área sanitaria e no ámbito público «as interrupcións voluntarias do embarazo, sen consentir regresións no dereito ao aborto«.

Crear a Escola de empoderamento feminista, de carácter itinerante: «favorecer a visibilización e a participación das mulleres e mozas de colectivos con necesidades sociais«.

Revisar o protocolo de prevención e denuncia do acoso sexual e moral; «continuar coa aposta por usar unha imaxe e unha linguaxe igualitaria nas accións municipais de comunicación«.

Incorporar a perspectiva de vulnerabilidade a todas as políticas, estratexias, programas e accións en materia de igualdade de xénero e promoción dos dereitos das mulleres.

Estender os Obradoiros de igualdade e corresponsabilidade dirixidos ao alumnado dos centros educativos. «Crear Obradoiros de homes interesados en abrir un espazo de reflexión vivencial que facilite a transición necesaria para acadar unha igualdade real entre mulleres e homes«.

Ferrol en Negro: «Seguiremos vestindo de loito contra a violencia machista e o patriarcado estrutural, levando a cabo programas de prevención da violencia machista«.

Políticas de empoderamento feminino: «Levaremos a cabo obradoiros de igualdade e corresponsabilidade nos colexios e poremos en valor ó feminismo a través de iniciativas como Ferrol en Lila, a revista Machina ou documentais das nosas maiores silenciadas polo patriarcado«.

Medidas para a conciliación: «Apostamos pola conciliación e coeducación, con campamentos, no urbano e no rural, que loitan contra roles de xénero e profundan na igualdade desde a corresponsabilidade«.

Dotaremos de máis recursos a Casa de Acollida e Casa da Muller: «Aumento do orzamento dedicado a concellaría de muller, fortalecendo a atención integral ás usuarias e revisión o protocolo de prevención e denuncia do acoso sexual«.

Lea también

Acuerdo para iniciar el que será el primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ferrol

El concejal de Urbanismo, Julián Reina, presidió esta mañana la comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, …