A modificación do calendario fiscal, entre as primeiras medidas do Concello para paliar as consecuencias económicas da epidemia

A concellería de Facenda, que dirixe María Teresa Deus, ten listas as primeiras medidas do Concello para paliar as consecuencias económicas da epidemia de COVID-19 e a declaración do estado de alerta debida á rápida expansión do coronavirus. Mentres se traballa nunha serie de axudas directas de apoio aos autónomos e pequenos negocios que estean a padecer os graves efectos da inactividade, a intención do goberno local é poñer en marcha un programa de flexibilidade fiscal.

Este implica a modificación do calendario do contribuínte aprobado para este ano 2020, que adiará as datas límite para a cobranza voluntaria. No referido aos pagos establecidos entre o 5 de febreiro e o 6 de abril, o último día desprázase ata o 6 de maio, salvo os que xa se cargaron en conta o mes pasado. Os programados entre o 5 de marzo e o 5 de maio atrasaranse ata o 5 de xuño, e os que ían do 6 de abril ao 8 de xuño terán como data límite o 20 de xullo.

Estes cambios, que serán recollidos no próximo número do Boletín Oficial da Provincia (BOP), entran en vigor hoxe. O documento que os recolle contempla unha serie de medidas destinadas ás familias e ao tecido empresarial para paliar o impacto económico negativo da epidemia de COVID-19. Entre elas está o aumento dos prazos para o pago de débeda tributaria en período voluntario e executivo, para o pago de fraccionamentos, para atender requirimentos, dilixencias de embargo ou solicitudes de información con transcendencia tributaria e para formular alegacións.

Isto implica a ampliación automática ata o 20 de maio (se vencera antes) de calquera prazo aberto con posterioridade ao 18 de marzo. Tamén, que mentres dure o estado de alarma se suspenderán os procedementos de embargo e a emisión de notificacións, e só se realizarán os trámites imprescindibles e que se consideren menos gravosos para os contribuíntes.

Concederase un aprazamento do ingreso de débedas correspondentes a liquidacións, declaracións-liquidacións ou autoliquidacións cuxo período de ingreso remate entre o 13 de marzo e o 30 de maio, ambos inclusive, sempre que sexa por débedas inferiores a 6.000 euros. O novo prazo será de seis meses e non se devindicarán xuros de mora durante os tres primeiros.

Recomendación aos hostaleiros de que non paguen ata recibir as cartas corrixidas

Un dos sectores aos que afectarán estas novidades é o da hostalería. Os negocios que dispoñan de terrazas na rúa verán reducido o imposto correspondente ao padrón de mesas e cadeiras proporcionalmente ao período de inactividade obrigada polo estado de alarma. Esta dedución calcularase cando conclúa a suspensión de apertura ao público.

Os documentos de ingreso xa foran remitidos polo Concello antes do inicio da crise do coronavirus, pero dende a área de Facenda recoméndaselles aos contribuíntes que non realicen os abonos, posto que se remitirán novas cartas de pago cos importes corrixidos.

No caso dos negocios que xa efectuaran o pagamento, a bonificación que lles corresponda realizarase con posterioridade.

Plusvalía

En canto á presentación de declaracións do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, a coñecida coma plusvalía, queda suspendida mentres estea vixente o estado de alarma.

No caso de notificacións de actos ou resolucións antes do 14 de marzo, se o período de recurso non concluíra á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, o novo prazo para presentalo sería dun mes contado a partir do 1 de maio ou, no seu caso, do día seguinte ao que deixen de ter efecto as posibles prórrogas do citado Real Decreto.

Lea también

Rey Varela: “Nos preocupa que A Magdalena tenga más de 300 locales comerciales vacíos mientras el gobierno local mira para otro lado”

El portavoz del PP, José Manuel Rey Varela, lamentó que el gobierno de Ángel Mato «siga …