Renovación das licenzas de venda ambulante para o feirón de Santa Icía en Narón

O concelleiro de Feiras e Mercados, Santiago Galego, recordou que o Concello  de Narón mantén aberto ata o vindeiro 28 de xaneiro o prazo para renovar as licenzas de venda ambulante concedidas para o feirón de Santa Icía.

As persoas interesadas en renovalas deben presentar a instancia e a documentación requeridas no Rexistro do Concello, de luns a venres de 8.30 a 13.30 horas, na Sede Electrónica de Narón ou a través de calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A maiores da solicitude debidamente cuberta é necesario entregar un orixinal ou fotocopia do último recibo que acredite estar ó día coa Seguridade social como autónomo; seguro de Responsabilidade Civil (póliza ou último recibo de pago), certificado de estar dado de alta en Facenda no epígrafe correspondente e certificado de estar ó corrente nas obrigas coa Facenda Estatal e da Xunta. Será tamén preciso facilitar os datos persoais da persoa solicitante e as características do posto para o que require renovación (produtos que vende, numeración…)

No caso de que non se renove a licenza o venderor ambulante perderá a autorización e os dereitos sobre o posto que tiña asignado o pasado ano, debendo tramitar unha nova alta no caso de querer recuperala.

Para solicitar máis información ó respecto pódese escribir un mail ó correo electrónico: am.veiga@naron.es ou chamar ó número de teléfono 981 337 700 (extensión 1502)

Lea también

Representación no Pazo da Cultura de Narón da obra «Morgana en Esmelle»

O teatro regresa de novo esta fin de semana ó Pazo da Cultura, coa representación …